Dưới đây là một vài kết quả tối ưu website thực tế mà Tăng Tốc WP đã triển khai cho khách hàng.

*Chú ý: một số địa chỉ trang web được che đi theo yêu cầu của khách hàng.